75 ปี
บ้านเณร
พระหฤทัย
ศรีราชา

ฉลอง 75 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชาฉลอง 75 ปีบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011

กำหนดการสังเขป
คณะกรรมการจัดงานฉลอง 75 ปี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดทำหนังสืออนุสรณ์
การปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร
คณะกรรมการฝ่ายศิษย์เก่า
ภาพเก่าแห่งความหลัง
เรื่องเล่าบ้านเณรในอดีต

Back to Homepage