75 ปี
บ้านเณร
พระหฤทัย
ศรีราชา

งานฉลอง 75 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานฉลอง 75 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา


คณะอนุกรรมการฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ ถ่ายเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2011

รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์
งานฉลอง 75 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

1

คุณพ่อสุทัศน์  เภกะสุต

ประธาน      

081-827-1956

2

คุณพ่อสมจิตร  พึ่งหรรษพร

กรรมการ

081-335-1627

3

คุณพ่อเฉลิม  กิจมงคล

กรรมการ

081-991-5812

4

คุณพ่อกฤษฎา  สุขพัฒน์

กรรมการ     

089-801-3962

5

คุณพ่อภูวนารถ  แน่นหนา

กรรมการ

081-385-3301

6

อ.วิชัย  บุญเจือ

กรรมการ

087-606-2321

7

ม.วัชรินทร์  เจริญทรัพย์

กรรมการ

081-292-2243

8

ม.บรรเจิด  ธารากุลประทีป

กรรมการ

083-112-1522

9

ม.ภาคภูมิ  มารีพิทักษ์

กรรมการ

081-759-7959


การประชุมกรรมการหนังสืออนุสรณ์ครั้งที่ 3 (17 ม.ค.54)


การประชุมกรรมการหนังสืออนุสรณ์ครั้งที่ 3 (17 ม.ค.54)


การประชุมกรรมการหนังสืออนุสรณ์ครั้งที่ 4 (21 มี.ค.54)

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือ ครั้งที่ 1 (18 ส.ค.53).pdf
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือ ครั้งที่ 2 (12 ต.ค.53).pdf

Back to Mainpage