75 ปี
บ้านเณร
พระหฤทัย
ศรีราชา

งานฉลอง 75 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โอกาสฉลองวัชรสมโภช 75 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา


คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2011

1

ม.สัญญา  มังกร

ประธาน

081-683-5991

2

คพ.เอนก  นามวงษ์

กรรมการ

087-805-5667

3

อ.วิชัย  บุญเจือ

กรรมการ

087-606-2321

4

คุณศิริพงษ์  สุนพิชัย

กรรมการ

081-904-6733

5

คุณศิริโรจน์  ชาวปากน้ำ

กรรมการ

086-300-2215

6

คุณการุณ  บำรุงกิจ

กรรมการ

081-491-7987

7

คุณไพบูลย์  ยงชัยหิรัญ

กรรมการ

081-863-9544

8

ม.วิจิตร  สถิตธำมรงค์

กรรมการ

081-940-7071

9

ม.วัชรินทร์  เจริญทรัพย์

กรรมการ

081-292-2243


การประชุมกรรมการฦ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (8 ม.ค.54)

รายงานการประชุมครั้งที่ 1 (12 พ.ย.53).pdf

Back to Mainpage