บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

กองทุนสามเณราลัย


 หลักการและเหตุผล

สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา เป็นสามเณราลัยของ สังฆมณฑลจันทบุรี สถาบันอบรมสามเณร เพื่อเป็นพระสงฆ์ ถึงแม้สามเณรบางคน จะไม่สำเร็จเป็นพระสงฆ์ ก็เป็นการสร้างคน เพื่อพระศาสนจักร และสังคม

การอบรมสามเณร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ทุนทรัพย์ก็เป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งในแต่ละปี สามเณราลัย ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการอบรมเลี้ยงดูสามเณร โดยเฉลี่ยประมาณคนละ 23,000 บาทต่อปี และช่วยเหลือสามเณร ที่ขัดสนอีกเป็นพิเศษ

ดังนั้น ทางสามเณราลัยจึงจัดตั้ง "กองทุน" เพื่อช่วยเหลือสถาบันสามเณราลัย และสามเณร โดยนำเฉพาะดอกผล ที่ได้รับจากกองทุนนี้ มาดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ท่านได้อะไรจากกองทุนนี้

  • 1. พระสงฆ์ที่ทำหน้าที่อบรมประจำสามเณราลัย ถวายมิสซาและภาวนาเป็นพิเศษ ให้กับผู้มีอุปการคุณทุกท่านเสมอไป
  • 2.สามเณรสวดภาวนา ให้ผู้มีอุปการคุณทุกท่านทุกวัน
  • 3.สามเณรที่สำเร็จเป็นพระสงฆ์ จะถวายมิสซาให้ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน เป็นพิเศษ
  • 4.สำหรับสามเณรที่ไม่สำเร็จเป็นพระสงฆ์ ท่านก็มีส่วนช่วยสร้างเขา ให้เป็นคนที่มีคุณค่า สำหรับพระศาสนจักร และสังคม

ท่านที่ประสงค์จะร่วมสมทบกองทุน
เชิญติดต่อที่

คุณพ่อสมจิต พึ่งหรรษทาน อธิการ โทรศัพท์ 0-3831-1757, 0-3877-0303

คุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา รองอธิการ โทรศัพท์ 0-3831-1759


สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี 20110
หรือ พระสงฆ์เจ้าวัดของท่านทุกแห่ง

Go Top
Back to Home Page